cinsellik ve genetik

cinsellik ve genetik

cinsellik ve genetik

cinsellik ve gen


biseksuel

 

 

Ylk baky?ta aralarynda ba?lanty kurulamayan ve iki ayry kelime gibi görünen bu kavramlaryn, son ara?tyrmalarda elde edilen bulgulara göre, birbirini tamamlayan, ya?am sisteminin açyklanmasynda önemli veriler oldu?u anla?ylmy?tyr.

Tarih boyu cinsellik ile ilgili pek çok anekdot okumu?sunuzdur. Bunlardan özellikle ki?isel olanlary, belleklerde yo?unla?my?tyr. Toplumsal de?erlerin ba?ynda gelen cinsellik hakkyndaki de?er yargylary, bireylerde ve uluslarda ?artlanmalar istikametinde ve astrolojik etkilerle olgunla?maktadyr. Bir bakyma, Do?u ve Baty Kültürleri arasyndaki fark da bu ?ekilde belirginle?mi?tir.

Yeryüzünde ilk insanyn, ortaya çyky?yndan beri varolan, ilk ça?lardan itibaren zikredilen, "temel içgüdü"lerden biri kabul edilen cinselli?in, acaba 'gen'lerle ne gibi ba?lantysy olabilir?

Kadyn ve erkek arasyndaki en yakyn ve payla?ymcy eylem olan cinsel ili?ki syrasynda aktarylan erkek spermi ile, kadyn yumurtasy arasyndaki 'bir'le?me, sadece basit bir üreme fonksiyonu olarak nitelendirilebilir mi?

Bu nokta, filozoflaryn ve bilimadamlarynyn dikkatini çekmi?, kendini tanyma, ya?am sistemini anlama konusunda çaly?malarda bulunanlar, zaman içinde fikirlerini açyklamy?lardyr.

Eflatun "Sempozyum" adly eserinde "Neden cinsellik vardyr?" sorusuna, Aristophones'in me?hur konu?masyndaki öneriyle yanyt vermi? ve konuyu "bir tamirat/yenileme" ?eklinde ele almy?tyr.

Eflatun'un çözümü; daha sonraki ça?larda, cinsel içgüdüleri, ya?amy koruma ve ya?ama isteklerini içerdi?i gerekçesiyle, Freud tarafyndan da benimsenmi?tir. Ayny soruya cevap arayan pek çok dü?ünür, sonunda kendini biyolojik evrim ilmi içinde bulmu?tur. Bu ilim, ya?ayan dünyanyn, dört milyar yyl önceki mütevazi ba?langycyndan ?imdiki haline, ne ?ekilde ve niçin geldi?ini incelemektedir.

Charles Darwin, "The. Origin of Species" isimli me?hur eserinde, cinsellikten ve onun de?i?imlerdeki rolünden bahsetmi?tir. Darwin'e göre, bir "tabiat kanunu" olarak, ya?amyn devamy için e?le?me gereklidir.

Ondokuzuncu yüzyylyn sonlarynda, Alman Biyolog August Weismann, ölümlü ve ölümsüzü biyolojik terminoloji ile açyklayarak cinsellikle evrimi ili?kilendirmi?tir. Weismann'a göre cinsellik, evrimi hyzlandyran bir faktördür; çünkü tabiatyn seçmesi için içeri?i sürekli de?i?en bir depo sunmaktadyr.

Ama, esas önemli açyklama ve ba?lantylar, yakla?yk elli sene önce ke?fedilen DNA ve genetik ilmi sayesinde olmu?tur. Varly?yn bu boyuttaki, ifade edilen en küçük ?ekil birimi olan ve hücrenin temelini olu?turan DNA= DeoksiriboNükleikAsit, içinde canly ile ilgili tüm bilgilerin bulundu?u, ayny bilgiyi içeren ama, pozitif ve negatif gibi birbirini tamamlayan iki ayry polinukleotid zincirinden olu?mu?tur. Bunlardaki (nükleotid) bilgi, bir canly olu?turmak üzere, hem depolanyp hem de transfer edilmek için hazyrlanmy?tyr.

DNA molekülünde belli yapy ta?laryny üretmek için gereken genetik ?ifreyi ta?yyan "gen" adly bir bölge vardyr. Bu bölge, o organizma ile ilgili her bir özelli?i tek tek belirleyen konfigürasyonlara (yapy ?ekli) sahiptir.

Genler, bir organizmanyn karakteristiklerini belirleyen talimatlarla yüklüdür. Bunlar için gereken sistem ise, çevre tarafyndan sa?lanyr.

Organizmalaryn olu?masy için genlerin aktarymy, üreme fonksiyonu ile gerçekle?ir. Üreme, insanda, kadynda yumurta, erkekte sperm üretimi ile ba?lar. Yarysy anneden, yarysy babadan gelen DNA molekülleri, yumurta ve sperm içinde paketlenerek saklanyr, böylece daha sonraki ku?aklara aktarylyr. Aktarma i?lemi, görüldü?ü gibi, cinselli?in bir sonucu olarak gerçekle?ir.

Cinsel ili?ki yoluyla, iki ayry cinsten gelen DNA molekülleri kyrylyr ve tekrar yeni bir ?ekilde birle?ir. Kadyn ile erkekten gelen, hata yüklü de olabilen DNA'lar bir bütün te?kil eder, cinsel ili?ki evresinden sonra yeniden gençlik kazanyrlar.

DNA'larda meydana gelen bozukluklaryn düzeltilmesinde cinsellik çok önemli yer tutar; çünkü hataly DNA olu?umuna yol açan mutasyonlary kysytlar. Bu kysytlama i?lemi, hataly kodun, kadynla erke?in birle?mesi syrasynda, tamir enzimlerince uzakla?tyrylmasy ile gerçekle?ir.

Yakla?yk dört milyar yyl önce ba?layan insan neslinin sa?lykly bir ?ekilde devamy, her türlü de?i?ikli?e ra?men, cinsellik sayesinde olmu?, anne ve babadan aktarylan genetik veriler harmanlanyp onlaryn sahip oldu?u özelliklerin dy?yndaki bilgilerin de yeni ku?aklarda ortaya çykmasyna zemin hazyrlanmy?tyr.

Kysaca belirtmek gerekirse, cinsellik; varlyk ile ilgili tüm bilgileri içeren genleri tamir eden, mutasyonlary, bozulmalary kontrol altynda tutarak, onlary (genleri) sa?lykly tutan çok geli?mi? bir sistemdir. Böylece o tür, her türlü mikro ve makro de?i?ime ra?men, ya?amyny devam ettirir, ortak özellikler havuzundan her an yeni olu?umlarla kendini tamir etmeye devam eder.

Geçti?imiz günlerde, basynda yer alan bir habere göre, kiotech firmasy tarafyndan üretilen ve Yngiltere'de saty?a çykarylan Xcite adly yslak mendilin kokusu, sürenin cazibesini artyrmaktadyr. Kadyn ve erkekler için iki farkly türde üretilen bu mendiller, insanlara cinsellik sinyali göndermek ve kar?y cinsi kendine çekmek için salgylady?y `feromon' adly kimyasal maddeyi içeriyor. Aslynda bir hormon olan feromon (Pheromone), erkekte ter ve idrarda, kadynda ise vajinal salgylarda,koltuk alty teri,tükürük ve çapakta bulunuyor. Feromon baskysyny ister istemez hissediyor ve cinsel yönden uyarylyyoruz.

Burada bireyin hormonlarynyn dy?tan içe etkilenmesi söz konusu olmaktadyr. Ayny olay Cinsellik hormonlarynyn içten genler vasytasyyla harekete geçmesi ile de gerçekle?mektedir. Bu olu?um Bebe?in ana rahminde aldy?y kozmik etkilerle formatlanyr. Uygun açylymlarda ise ortaya çykar. ABD Ba?kany Clinton'da görüldü?ü gibi. Neden tamamen genetiktir.

Mistizm'de cinsellik hareketlerine "kader" kavramy ile de?inmede, cinsellik arzeden konumu üstü kapaly ?ekilde, "Gen"lere ba?lamaktadyr.
Author Avatar

About Author

1976 Estel doğumluyum. 1994 yılında orta öğretimimi Kadıköy Anadolu Lisesi’ nde,Tıp eğitimimi 2002 yılında Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ nde tamamladım. 2002 yılında Tıpta Uzmanlık(TUS) sınavını Türkiye derecesi ile kazanıp ,İstanbul Beyoğlu Göz Araştırma Hastanesi’ nde Prof.Dr.Ömer Faruk YILMAZ ve Prof.Dr.Ziya Kapran’ın asistanı olarak ihtisasımı tamamladım.2008 yılında uzman doktor oldum, aynı yıl Kızıltepe Devlet Hastanesinde mecburi hizmeti yaptım. çeşitli özel hastanelerde uzman doktor ve başhekim pozisyonlarında çalıştım.Halen okuloplasti,şaşılık, refraktif cerrahi , ön segment (katarakt-keratoplasti) alanlarında cerrahi önplanda çalışmaları sürdürüyorum. 1998 yılında Türkiyenin ilk ücretsiz sağlık hizmeti sunan vede ilk sağlık sitesi olan hastarehberi.com u kurdum . 2002 senesinde sağlık turizmi alanında Türkiyede ilk defa grup halinde excimer lazerle göz ameliyatları için avrupadan hastaların getirilmesini ülkemize kazandırdım . Dünyada ilk defa uygulanan acufocus yöntemiyle yakın görme ameliyatlarının ve göz içine implantla yerleştirilen göz tansiyonu implantlarını ülkemize kazandırdım ve dünyada ilk defa Amerikalılarla birlikte uygulanmasını sağladım. Yuzbinlerce sağlık sorusunu karşılıksız cevaplandırdım.İngilizce ve Almanca yabancı dillerim vardır.Evliyim.

Yorum Ekle